O nas

BUDOPROJEKT to wielobranżowe biuro projektowe założone w 1981 roku. Od początku siedziba jest w Katowicach. Mamy doświadczenie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej (biurowców, terminali lotniskowych, i innych) oraz obiektów przemysłowych (produkcyjnych i magazynowych). Większość naszych projektów sami nadzorowaliśmy. Wyróżnia nas wielobranżowość bez udziału podwykonawców to znaczy wszystkie opracowania wykonujemy we własnym zakresie. Aktualnie zatrudniamy osiemnaście osób. Zarząd to dwie osoby. Trzynaście osób to projektanci, wśród nich jedenaście osób posiada uprawnienia budowlane. Jest trzech rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych oraz rzeczoznawca budowlany. Jedna osoba zajmuje się prowadzeniem spraw formalnych np. uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Pozostałe osoby zajmują się pracą administracyjną, księgowością i kadrami.

About us

BUDOPROJEKT is a multi-disciplinary design office established in 1981. From the beginning the headquarters has been in Katowice. We have experience in designing public utilities (office buildings, airport terminals, and others) and industrial facilities (production and warehouse ones). We supervised most of our designs ourselves. We are distinguished by a multi-disciplinary nature without participation of subcontractors, this means that we prepare all studies on our own. Currently we employ eighteen persons. The management is two persons. Thirteen persons are designers, among them eleven have civil engineering licences. There are three experts for occupational health and safety, hygiene and sanitary expert and a civil engineering expert. One person handle formal matters such as obtaining building permits. The other persons handle administrative work, accounting and human resources.

Zakres usług

W ramach pracy naszego zespołu opracowujemy projekty w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej, niskoprądowej, oraz sanitarnej. Zakres opracowań obejmuje: koncepcje, projekty budowlane oraz projekty wykonawcze. Dodatkowo zespół konstrukcyjny przygotowuje projekty warsztatowe konstrukcji stalowych. Większość z naszych projektów nadzorujemy jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego – nadzór pełnią projektanci posiadający również uprawnienia wykonawcze.

Scope of services

Within work of our office we prepare designs in the following disciplines: architecture, building and engineering, roads, electrical, low voltage and sanitary. Scope of studies includes: concept, building and detailed designs. Additionally the structural team prepares workshop designs of steel structure. As the investor supervision inspectors we supervise most of our designs – supervision is exercised by the designers additionally holding executive licences.

Wybrane projekty / Selected designs

Hangar Rzeszów

Hangar – Rzeszów

więcej / more
Wieza Kontroli Lotow - Pyrzowice

Wieża Kontroli Lotów – Pyrzowice

więcej / more
Press Glass

Press Glass – Dąbrowa Górnicza

więcej / more ➜
PSP Ruda Slaska

Państwowa Straż Pożarna – Ruda Śląska

więcej / more ➜
Press Glass

Państwowa Straż Pożarna – Bytom

więcej / more ➜
Hangar Rzeszów

Państwowa Straż Pożarna – Katowice

więcej / more ➜
Press Glass

Outokumpu – Dąbrowa Górnicza

więcej / more ➜
Hangar Rzeszów

Terminale pasażerskie A, B, C – Pyrzowice

więcej / more ➜
Press Glass

Terminal cargo – Pyrzowice

więcej / more ➜
Hangar Rzeszów

ThyssenKrupp – Dąbrowa Górnicza, Błonie, Nowe Marzy

więcej / more ➜
Press Glass

Hangar – Pyrzowice

więcej / more ➜
Hangar Rzeszów

Rosa – Tychy

więcej / more ➜
Press Glass

Leroy Merlin – Bielsko-Biała, Cieszyn, Gliwice, Mikołów, Sosnowiec, Żory, Poczesna

więcej / more ➜
Hangar Rzeszów

SL Poland – Żory

więcej / more ➜
Press Glass

Brembo – Dąbrowa Górnicza

więcej / more ➜
Hangar Rzeszów

Centrum kultury – Katowice

więcej / more ➜
Press Glass

Hala Widowiskowo-Sportowa – Dąbrowa Górnicza

więcej / more ➜
Hangar Rzeszów

Budynki mieszkalne – Katowice

więcej / more ➜

powiększ /
zoom 

Biuro i my

Od sierpnia 2022 roku siedziba naszego biura mieści się przy ulicy Królowej Jadwigi 10, w śródmieściu Katowic, w pobliżu Urzędu Wojewódzkiego, Katedry, Polskiego Radia Katowice. Budynek, w którym mamy siedzibę, wybudowano na początku XX wieku. We wrześniu 2020 roku, tuż po jego zakupie, rozpoczęliśmy remont budynku. Zachowaliśmy jego formę architektoniczną, starając się podkreślić akcenty typowe dla starego budownictwa. Nietynkowane ściany ceglane, witraż na klatce schodowej, odsłonięte sklepienia łukowe w piwnicy to elementy oddające klimat budynku. Jednocześnie wprowadziliśmy do budynku elementy nowe i nowoczesne, cały czas uważając, aby utrzymać stonowany i skromny, a tym samym ponadczasowy dobry wygląd obiektu.

Office and us

Since August 2022 the headquarters of our office is at Królowej Jadwigi 10 Street, in the center of Katowice, near the Voivodeship Office, Cathedral, Katowice Polish Radio. The building of our headquarters, was built in the early XX century. In September 2020, shortly after we purchased it, we started building renovation. We preserved its architectural form, trying to emphasize accents typical of old buildings. The unplastered brick walls, the stained glass window in the staircase, the exposed arched vaults in the basement are elements that reflect the atmosphere of the building. On the other hand, however, we introduced new and modern elements into the building, all the time being careful to keep the building’s subdued and modest, and thus timeless good appearance.

powiększ /
zoom 

Mamy przyjemność pochwalić się pracą Pana Grzegorza Chudego, który przygotował dla nas akwarelę oddającą z przymrużeniem oka nasz budynek, ciasnotę miejsc parkingowych i drzewo, które zamiast liści daje nam projekty. Te czarne ludziki w oknach to Beboki* – każdy z nich to ktoś z nas.

* Bebok – nazwa zaczerpnięta ze śląskich legend, ale w powyższym kontekście chodzi o małe sympatyczne stworki, od kilku lat stanowiące element promocji Śląska. Różne Beboki w postaci małych figurek z brązu można znaleźć w charakterystycznych miejscach Śląska – są między innymi: Bebok-budowniczy, Bebok-hokeista, Bebok-smakosz, a za jakiś czas będzie Bebok-projektant. Beboki licznie występują w pracach Pana Grzegorza Chudego.

We have a pleasure to show off the work of Mr. Grzegorz Chudy, who has prepared for us the watercolor reflecting with a pinch of salt our building, cramped parking spaces and the tree, which gives us designs instead of leaves. Those black tiny people in the windows are Beboks* – each of them is one of us.

* Bebok – the name derived from Silesian legends, but in the above context means small friendly creatures, which for several years have been the element of Silesia promotion. Various Beboks in the form of small bronze figures can be found in places characteristic of Silesia – there are, among others: Bebok-builder, Bebok-hockey player, Bebok-gourmet, and in time there will be Bebok-designer. Beboks are present in large numbers in works of Mr. Grzegorz Chudy.

powiększ /
zoom 

odtwórz /
play

Jako zespół mieliśmy zaszczyt i przyjemność współtworzyć koncert symfoniczny, który odbył się w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wśród osób widocznych w tle, jako członkowie chóru jesteśmy my. Do koncertu przygotował nas Profesor Benedykt Odya z Wydziału Edukacji Muzycznej na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Orkiestrą dyrygował Krzesimir Dębski, a na scenie wystąpili między innymi: Anna Jurksztowicz, Czesław Mozil, Paulina Przybysz, Daria Zawiałow, oraz Studio Accantus. Koncert zorganizowała Fundacja ISKIERKA.

As a team we were honored and pleased to co-create the symphonic concert, which took place in the concert hall of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. Among the persons visible in the background, as the choir’s members are us. The person who prepared us for the concert was Professor Benedykt Odya of the Music Education Faculty at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. The orchestra was conducted by Krzesimir Dębski and on stage performed, among others: Anna Jurksztowicz, Czesław Mozil, Paulina Przybysz, Daria Zawiałow, and Studio Accantus. The concert was organised by the ISKIERKA Foundation.

Zespół / Team

Marcin Łukacz

Prezes Zarządu / President of the Management Board

czytaj więcej / read more

Izabela Gach

Zastępca Prezesa Zarządu / Vice President of the Management Board

czytaj więcej / read more

Jerzy Domański

Główny Projektant, Architekt / Lead Designer, Architect

Zespół architektoniczny / Architecture team

 • arch. Jerzy Domański – uprawniony projektant / certified designer
 • arch. Magdalena Polak – uprawniony projektant / certified designer
 • arch. Paweł Dobryniewski – uprawniony projektant / certified designer

Zespół konstrukcyjny / Structural team

 • Łukasz Piwowarczyk – uprawniony projektant / certified designer
 • Małgorzata Mańka – uprawniony projektant / certified designer
 • Paweł Grelewski – uprawniony projektant / certified designer
 • Mariola Adamczyk-Wojciech – uprawniony projektant konstrukcji i dróg, dodatkowo posiada uprawnienia wykonawcze konstrukcyjno-budowlane oraz drogowe / certified designer of the structural and road, additionally holds executive structural and civil engineering and road construction licenses
 • Marcin Młynarczyk – asystent projektanta / designer’s assistant

W ramach prac zespołu konstrukcyjnego przygotowywane są również projekty w branży drogowej / As part of the structural team’s work, designs in the road discipline are also prepared.

Zespół elektryczny / Electrical team

 • Szymon Paruch – uprawniony projektant branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, dodatkowo posiada uprawnienia wykonawcze elektryczne oraz certyfikaty do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych / certified designer of the electrical and telecommunication discipline, additionally holds executive electrical licences also certificates for the design of fire alarm systems and sound warning systems
 • Piotr Setnik – asystent projektanta / designer’s assistant

Zespół sanitarny / Sanitary team

 • Stanisław Pająk – uprawniony projektant, dodatkowo jest rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych oraz rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy / certified designer, additionally an expert for sanitary and hygiene and for occupational health and safety
 • Jarosław Filipowski – uprawniony projektant, dodatkowo posiada uprawnienia wykonawcze / certified designer, additionally holds executive licences

Obsługa inwestycji / Investment service

 • Agnieszka Sławińska – dodatkowo jest rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy / additionally an expert for occupational health and safety

Księgowość i Kadry / Accounting and Human Resources

 • Marlena Misiak-Sieg

Sekretariat / Secretary’s office

 • Anna Piskuła

Kontakt / Contact

Adres siedziby oraz adres korespondencyjny / Headquarters address and correspondence address
BUDOPROJEKT
ul. Królowej Jadwigi 10
40-036 Katowice
Poland

Dane rejestrowe / Registration data
Przedsiębiorstwo Spółdzielcze „BUDOPROJEKT” w Katowicach
ul. Królowej Jadwigi 10
40-036 Katowice

Wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189055 / Entered in the register of entrepreneurs kept by the District Court in Katowice, VII Commercial Department of the National Court Register under the KRS number 0000189055.

NIP / Tax Identification Number 6340132979
REGON / National Business Registry Number 000924307

Mamy status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców / We have the status of a small entrepreneur under the Entrepreneurs Law.

Numery telefonów / Phone numbers
+48 32 255 54 01
+48 32 255 54 17
+48 32 255 54 33

Numery wewnętrzne / Extension numbers
Zespół architektoniczny / Architecture team 16
Zespół konstrukcyjny / Structural team 14
Zespół elektryczny / Electrical team 17
Zespół sanitarny / Sanitary team 19
Obsługa inwestycji / Investment service 22
Księgowość / Accounting and Human Resources 15
Sekretariat / Secretary’s office 11